Dansk A
Onsdag den 18. maj 2022
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Forventninger
1. Sanne Søndergaard: Negle

2. Fællesskabets betydning
2. DRTV: Efterskolen ()

3. Vinteren som symbol
3a. Rakel Haslund-Gjerrild: Vinterligger
3b. Steen Steensen Blicher: Sig nærmer tidenDebatterende artikel

4. Er lydbøger snyd?
4a. Jeppe Krogsgaard Christensen: Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op
4b. Sophus Helle: Hurra for højtlæsning
4c. Søren Schauser: Ser du også lydbøger som “snyd” på læsevægten?Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Forventninger


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger tekster om personer, som tynges af andres og egne forventninger.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere novellen Negle (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Negle (tekst 1) med fokus på, hvordan hovedpersonens følelse af at være tynget af andres og egne forventninger bliver fremstillet. Du skal herunder komme ind på personkarakteristik, kønsproblematikker og brugen af symboler
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere eksempler fra fx litteratur eller film
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 2


Titel: Fællesskabets betydning


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fællesskabets betydning.

I din artikel skal du analysere og fortolke dokumentaren Efterskolen (tekst 2 ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Efterskolen (tekst 2 ). Du skal herunder komme ind på fremstillingen af fællesskabet og dets betydning for de unge ved at undersøge brugen af filmiske virkemidler og iscenesættelsen af efterskolen og de unge
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere eksempler fra fx litteratur, film eller dokumentarer
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Til opgaven hører en tekst (tekst 2).


2. DRTV: Efterskolen


Uddraget (00.03-12.17) er fra første afsnit af tv-dokumentarserien Efterskolen. Programserien består af seks afsnit. Første afsnit blev sendt på DR 13. juni 2021.

Efterskolen


Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  

Opgave 3


Titel: Vinteren som symbol


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger vinteren som symbol.

I din artikel skal du analysere, fortolke og sammenligne novellen Vinterligger (tekst 3a) og digtet Sig nærmer tiden (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Vinterligger (tekst 3a). Du skal herunder komme ind på tid, miljø og personkarakteristik
- at analysere og fortolke Sig nærmer tiden (tekst 3b), herunder hvordan jeget oplever sin egen livssituation. Du skal bl.a. fokusere på ordvalg og billedsprog
- at sammenligne de to teksters brug af vinteren som symbol
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 4


Titel: Er lydbøger snyd?


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger lydbøgers værdi i forhold til læsning.

I din artikel skal du inddrage Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op (tekst 4a), Hurra for højtlæsning (tekst 4b) samt Ser du også lydbøger som “snyd” på læsevægten? (tekst 4c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere og debattere, om lydbøger er snyd i forhold til læsning. Du skal inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op (tekst 4a) og Hurra for højtlæsning (tekst 4b)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler. Du kan herunder inddrage Ser du også lydbøger som “snyd” på læsevægten? (tekst 4c)
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører tre tekster (tekst 4a, 4b og 4c).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Sanne Søndergaard: Negle.
Nej, Grif, 2020.

Opgave 2
DRTV: Efterskolen.
DRTV, sendt første gang 13. juni 2021.

Opgave 3
Rakel Haslund-Gjerrild: Vinterligger.
Øer, Kronstork, 2016.

Steen Steensen Blicher: Sig nærmer tiden.
Trykt første gang i Trækfuglene, 1838, under titlen Præludium, her gengivet efter Højskolesangbogen: hojskolesangbogen.dk.

Opgave 4
Jeppe Krogsgaard Christensen: Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op.
Berlingske.dk, 7. november 2016.

Sophus Helle: Hurra for højtlæsning.
Weekendavisen.dk, 27. januar 2021.

Søren Schauser: Ser du også lydbøger som “snyd” på læsevægten?
Berlingske.dk, 1. januar 2019.