Dansk A
Ny ordning

Onsdag den 3. juni 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de tre opgavegenrer


Artiklen som genre
De tre opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger inden for den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem.

En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, og den åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.

I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, det vil sige i din tekst oplyse om forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender dem eller sidder med hæftet fra den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst, eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal, Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Du skal også, hvis opgaven kræver det, gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser hvilke synspunkter og argumenter, der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.

Reflekterende artikel
Når du skriver en reflekterende artikel, skal du undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.
Du skal gennem din artikel vise, at du både kan formulere abstrakte overvejelser over emnet og præsentere og inddrage konkrete eksempler, som du kobler til dine abstrakte overvejelser. De konkrete eksempler vil du blive bedt om at hente fra det tilknyttede tekstmateriale (mundtligt, skriftligt eller multimodalt), men derudover kan eksemplerne også være egne iagttagelser, erfaringer og oplevelser, noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign., som du inddrager. Du vil ofte blive bedt om at gå i dybden med en del af det udleverede materiale. Det betyder ikke, at du skal foretage en fuldstændig analyse af materialet, men at du skal kunne uddrage en eller flere vigtige analytiske pointer, som du kan koble til dine abstrakte overvejelser om emnet og anvende som eksempler.

Kendetegnende for den gode reflekterende artikel er, at den er drevet af en personlig stemme, som er opmærksom på at få læseren til at tænke med. Man vil derfor sige at den reflekterende artikel er dialogisk, og at refleksionerne åbner emnet og viser, hvordan du gennem din tanke- og skriveproces bliver gradvist klogere på dit emne sammen med læseren.
Typiske skrivehandlinger: Undersøge, overveje, give konkrete eksempler, reflektere, metareflektere, filosofere.
Delvist beslægtede genrer: Essays, new journalism, blogs, litterære dagbøger, filosofiske skrifter.Indholdsfortegnelse


Du skal besvare én af opgaverne 1 - 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Analyserende artikler

1. Reklamefilm og klimabevidsthed
1a. Danske spil: Kom ind i kampen – sluk vandet 
1b. SWEDOOR – miljøvenlige døre 

2. Fiktive fremstillinger af familien
2. Nanna Goul: Har man sagt A

3. Naturens kraft i lyrik
3a. Morten Søndergaard: Forsvindingsvæsken
3b. Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen: Mælkebøtten


Debatterende artikel

4. Kan værk og kunstner adskilles?
4a. Patricia Smollerup: Jeg vil stadig danse til Michael Jackson
4b. Amalie Have: Jeg har hørt Michael Jackson for sidste gang
4c. Michael Bach Henriksen: Kunsten er større end livet


Reflekterende artikel

5. Filmvold som kunstnerisk virkemiddel
5a. Rasmus Bo Sørensen: Filmvold
5b. Anders Thomas Jensen: Blinkende lygter 
5c. Nicolas Winding Refn: Pusher 2 Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Reklamefilm og klimabevidsthed


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger reklamefilm, der bruger klimabevidsthed som motiv.
I din artikel skal du analysere og fortolke Kom ind i kampen – sluk vandet (tekst 1a ) og SWEDOOR – miljøvenlige døre (tekst 1b  ).
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke de virkemidler og genretræk, reklamefilmene anvender i formidlingen af deres budskab, herunder hvordan de etablerer en sammenhæng mellem produkt og klimabevidsthed som motiv.
 • At vurdere, hvordan de to reklamefilm forsøger at nå deres intenderede modtagere.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


1a. Oddset.dk: Kom ind i kampen


Reklamefilm uploadet af Oddset.dk på YouTube den 19. august 2019.

Kom ind i kampen1b. SWEDOOR miljøvenlige døre


Reklamefilm uploadet af Swedoor på YouTube den 18. april 2018.

SWEDOOR miljøvenlige døre
Opgave 2


Fiktive fremstillinger af familien


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fiktion, der fremstiller familien.
I din analyse skal du analysere og fortolke Har man sagt A (tekst 2) og på baggrund heraf perspektivere til andre eksempler på fiktion, der fremstiller familien.
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke tekstens genretræk, brugen af humor og forholdet mellem personerne.
 • At perspektivere tekstens fremstilling af familien til andre eksempler. Som eksempler på fiktion kan du bruge både litteratur og film.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 2


Til opgaven hører 1 tekst.Opgave 3


Naturens kraft i lyrik


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger lyriske fremstillinger af naturens kraft.
I din artikel skal du analysere og fortolke Forsvindingsvæsken (tekst 3a) og sammenligne digtet med sangen Mælkebøtten (tekst 3b).
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke komposition og symbolik i Forsvindingsvæsken (tekst 3a) og i Mælkebøtten (tekst 3b). Overvej herunder teksternes fascination af mælkebøtter.
 • At sammenligne de to teksters natursyn.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører 2 tekster (3a og 3b).Opgave 4


Kan værk og kunstner adskilles?


Debatterende artikel
Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger, om værk og kunstner kan adskilles.
I din artikel skal du diskutere og debattere emnet ved bl.a. at inddrage Jeg vil stadig danse til Michael Jackson (tekst 4a) og mindst en af de to tekster Jeg har hørt Michael Jackson for sidste gang (tekst 4b) og Kunsten er større end livet (tekst 4c).
I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
 • At diskutere, om kunstnerens private liv bør have indflydelse på, hvordan vi oplever hans eller hendes værk, idet du inddrager hovedsynspunkter og argumenter fra Jeg vil stadig danse til Michael Jackson (tekst 4a).
 • At underbygge dine synspunkter ved at inddrage konkrete eksempler og mindst én af de to tekster Jeg har hørt Michael Jackson for sidste gang (tekst 4b) og Kunsten er større end livet (tekst 4c).
 • At præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører 3 tekster (4a, 4b og 4c).Opgave 5


Filmvold som kunstnerisk virkemiddel


Reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger filmvold som kunstnerisk virkemiddel.
I din artikel skal du bl.a. inddrage Filmvold (tekst 5a) samt gå i dybden med Pusher (tekst 5b ) og/eller Blinkende lygter (tekst 5c  ).
I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
 • At reflektere over film, der anvender filmvold som kunstnerisk virkemiddel. Du kan fx komme ind på filmvolds betydning for plot, karakterfremstilling, spændingsopbygning, tema og filmæstetik.
  Du skal inddrage et eller flere synspunkter fra Filmvold (tekst 5a).
 • At inddrage Blinkende lygter (tekst 5b ) og/eller Pusher (tekst 5c  ) som eksempel på, hvordan filmvold kan anvendes kunstnerisk. Du må gerne inddrage andre konkrete eksempler.
 • At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 5


5b. Anders Thomas Jensen: Blinkende lygter


Dansk spillefilm fra 2000.
Anders Thomas Jensen (f. 1972), dansk filminstruktør.


Blinkende lygter


5c. Nicolas Winding Refn: Pusher II


Dansk spillefilm fra 2004.
Nicolas Winding Refn (f. 1979), dansk filminstruktør.


Pusher II
Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Oddset.dk: Kom ind i kampen.
Uploadet af Oddset.dk på YouTube.com den 19. august 2019.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Swedoor: SWEDOOR miljøvenlige døre.
Uploadet af Swedoor på YouTube.com den 18. april 2018.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Nanna Goul: Har man sagt A.
Erle Perle, Rosinante 2018.

Morten Søndergaard: Forsvindingsvæsken.
Bier dør sovende, Borgen 1998.

Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen: Mælkebøtten.
Der er mange sange – der skal synges endnu, Bogan’s forlag 1984.

Patricia Smollerup: Jeg vil stadig danse til Michael Jackson.
Filmmagasinet Ekko den 21. februar 2019.

Amalie Have: Jeg har hørt Michael Jackson for sidste gang.
Berlingske den 2. februar 2019.

Michael Bach Henriksen: Kunsten er større end livet.
Kristeligt Dagblad den 27. april 2019.

Rasmus Bo Sørensen: Filmvold.
Information den 4. januar 2019.

Anders Thomas Jensen: Blinkende lygter.
M&M Production, 2000.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Nicolas Winding Refn: Pusher 2.
Nordisk film, 2004.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.