Dansk A
Ny ordning

Tirsdag den 11. august 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de tre opgavegenrer


Artiklen som genre
De tre opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger inden for den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem.

En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, og den åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.

I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, det vil sige i din tekst oplyse om forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender dem eller sidder med hæftet fra den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst, eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal, Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Du skal også, hvis opgaven kræver det, gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser hvilke synspunkter og argumenter, der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.

Reflekterende artikel
Når du skriver en reflekterende artikel, skal du undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.
Du skal gennem din artikel vise, at du både kan formulere abstrakte overvejelser over emnet og præsentere og inddrage konkrete eksempler, som du kobler til dine abstrakte overvejelser. De konkrete eksempler vil du blive bedt om at hente fra det tilknyttede tekstmateriale (mundtligt, skriftligt eller multimodalt), men derudover kan eksemplerne også være egne iagttagelser, erfaringer og oplevelser, noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign., som du inddrager. Du vil ofte blive bedt om at gå i dybden med en del af det udleverede materiale. Det betyder ikke, at du skal foretage en fuldstændig analyse af materialet, men at du skal kunne uddrage en eller flere vigtige analytiske pointer, som du kan koble til dine abstrakte overvejelser om emnet og anvende som eksempler.

Kendetegnende for den gode reflekterende artikel er, at den er drevet af en personlig stemme, som er opmærksom på at få læseren til at tænke med. Man vil derfor sige at den reflekterende artikel er dialogisk, og at refleksionerne åbner emnet og viser, hvordan du gennem din tanke- og skriveproces bliver gradvist klogere på dit emne sammen med læseren.
Typiske skrivehandlinger: Undersøge, overveje, give konkrete eksempler, reflektere, metareflektere, filosofere.
Delvist beslægtede genrer: Essays, new journalism, blogs, litterære dagbøger, filosofiske skrifter.Indholdsfortegnelse


Du skal besvare én af opgaverne 1 - 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Analyserende artikler

1. Fremstillingen af skurke, helte og ofre i dokumentarfilm
1. DR: Svømmestjerner – under overfladen 

2. Tilbageblik
2. Roskva Koritzinsky: Fra den anden side

3. Retorik i klimadebatten
3a. Caspar Eric: Jeg ser dit bitre ansigt forbande mig, fordi I fik nye elbiler, men mistede laksen
3b. Jens Joel m.fl.: Vores børn fortjener grønne ambitioner


Debatterende artikel

4. Er reality-tv public service?
4a. Anders Storgaard: Det vidner om intellektuel dovenskab, når DR vil lave reality-tv og sende danskere på overlevelsestur på en øde ø
4b. Nikola Nedeljkovic Gøttsche: Meget reality-tv tilbyder mere indsigt end diverse æggehovedprogrammer
4c. DR’s public servie-kontrakt for 2019-2023


Reflekterende artikel

5. Satirens funktion i den offentlige debat
5a. Per Stig Møller: Satiren er demokratiets salt – uden den bliver det hele ferskt
5b. DR2: Tæt på sandheden med Jonathan Spang 
5c. Kristian B. Larsen: Alternativet forsvarer Inger Støjberg!Opgave 1


Fremstillingen af skurke, helte og ofre i dokumentarfilmOpgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan dokumentarfilm fremstiller skurke, helte og ofre.
I din artikel skal du analysere og fortolke Svømmestjerner – under overfladen (tekst 1 ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke de (filmiske) virkemidler, som Svømmestjerner – under overfladen anvender i fremstillingen af elitesvømmerne og deres trænere.
 • At vurdere personfremstillingens troværdighed, idet du perspektiverer til dokumentaren som genre.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


1 DR1: Svømmestjerner – under overfladen


Programmet blev sendt på DR1 den 22. april 2019.
Programmets samlede længde er 43 minutter. Klippet er programmets første 7 minutter og 35 sekunder.


Svømmestjerner – under overfladen
Opgave 2


Tilbageblik


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fiktion, der fremstiller en jeg-fortællers tilbageblik på begivenheder i sit liv.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Fra den anden side (tekst 2) og på baggrund heraf perspektivere til andre eksempler på fiktion, der også fremstiller jegfortællere, der ser tilbage.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke komposition og fortælleforhold, herunder jeg-fortællerens erindring om sin relation til Erika. Inddrag novellens titel i din fortolkning.
 • At perspektivere tekstens fremstilling af det erindrende jeg til andre litterære eksempler på jeg-fortællere, der ser tilbage.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 2


Til opgaven hører 1 tekst.Opgave 3


Retorik i klimadebatten


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel om retorik i klimadebatten.
I din artikel skal du analysere, fortolke og vurdere Jeg ser dit bitre ansigt forbande mig, fordi I fik nye elbiler, men mistede laksen (tekst 3a) og Vores børn fortjener grønne ambitioner (tekst 3b).
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke, hvilke litterære og sproglige virkemidler Caspar Eric bruger i brevet (tekst 3a) for at udtrykke sine holdninger i klimadebatten.
 • At sammenligne Caspar Erics brug af virkemidler med de retoriske virkemidler i debatindlægget Vores børn fortjener grønne ambitioner (tekst 3b). Vurder, om de to tekster rammer deres intenderede modtagere.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører 2 tekster.Opgave 4


Er reality-tv public service?


Debatterende artikel
Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger, om reality-tv er public service.

I din artikel skal du diskutere og debattere emnet ved bl.a. at inddrage Det vidner om intellektuel dovenskab, når DR vil lave reality-tv og sende danskere på overlevelsestur på en øde ø (tekst 4a) og Meget reality-tv tilbyder mere indsigt end diverse æggehovedprogrammer (tekst 4b).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
 • At diskutere, om DR skal afholde sig fra at vise reality-programmer, ved bl.a. at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Det vidner om intellektuel dovenskab, når DR vil lave reality-tv og sende danskere på overlevelsestur på en øde ø (tekst 4a).
 • At underbygge dine synspunkter ved at inddrage konkrete eksempler på reality-tv og forholde dig til andre synspunkter på public service-forpligtelsen. Inddrag Meget reality-tv tilbyder mere indsigt end diverse æggehovedprogrammer (tekst 4b). Du kan inddrage DR’s public service-kontrakt for 2019-2023 (tekst 4c).
 • At præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører 3 tekster.Opgave 5


Satirens funktion i den offentlige debat


Reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel om satirens funktion i den offentlige debat.

I din artikel skal du bl.a. inddrage Satiren er demokratiets salt (tekst 5a) samt gå i dybden med satireindslaget fra Tæt på sandheden (tekst 5b ) og/eller Alternativet forsvarer Inger Støjberg! (tekst 5c).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
 • At reflektere over, hvad satirens funktion er i den offentlige debat. Du kan fx komme ind på forskellige former for satire, satirens muligheder og begrænsninger, satirens virkemidler og kommunikationssituation.
  Du skal inddrage et eller flere udsagn fra Satiren er demokratiets salt (tekst 5a).
 • At inddrage Tæt på sandheden (tekst 5b) og/eller Alternativet forsvarer Inger Støjberg! (tekst 5c) som eksempel på satirens funktion i den offentlige debat. Du må gerne inddrage andre konkrete eksempler.
 • At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 55b. DR2: Tæt på sandheden


Klippet er et uddrag fra satireprogrammet Tæt på sandheden med Jonatan Spang, som blev sendt på DR2 den 25. februar 2018.

Tæt på sandheden
Oplysninger til brug for CopydanDR: Svømmestjerner – under overfladen.
DR1 den 22. april 2019.

Roskva Koritzinsky: Fra den anden side.
Jeg har endnu ikke set verden.
Baltzer og CO, 2018.

Caspar Eric: Jeg ser dit bitre ansigt forbande mig, fordi I fik nye elbiler, men mistede laksen.
Politiken den 8. december, 2018.

Jens Joel m.fl.: Vores børn fortjener grønne ambitioner.
Politiken den 12. maj 2017.

Anders Storgaard: Det vidner om intellektuel dovenskab, når DR vil lave reality-tv og sende danskere på overlevelsestur på en øde ø.
Ræson den 26. december 2018.

Nikola Nedeljkovic Gøttsche: Meget reality-tv tilbyder mere indsigt end diverse æggehovedprogrammer.
Information den 17. januar 2019.

Uddrag af DR’s public service-kontrakt for 2019-2023.
www.dr.dk.

Per Stig Møller: Satiren er demokratiets salt – uden den bliver det hele ferskt.
Berlingske den 19. juni 2019.

DR2: Tæt på sandheden med Jonatan Spang.
DR2 den 25. februar 2018.

Kristian Brårud Larsen: Skinkebillede: Alternativet forsvarer Inger Støjberg!
Ekstra Bladet den 13. januar 2016.