Dansk A
Ny ordning

Fredag den 24. maj 2019
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Forældre og børn
1a. Gunnhild Øyehaug: Lille knude
1b. Michael Kvium: Future jingle

2. Kærlighed i lyrik
2a. Henrik Nordbrandt: Med naturen
2b. Emil Aarestrup: Til en Veninde

3. Grænser mellem dokumentar og fiktion
3a. Nicole N. Horanyi: En fremmed flytter ind ()
3b. Ole Schultz Larsen: Autenticitetsmarkører i dokumentarfilmDebatterende artikel

4. Interesse for litteratur
4a. Henrik Palle: Øgendahl leverer banal og blyindfattet litteraturformidling
4b. DR TV: Øgendahl og de store forfattere ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Forældre og børn


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger forskellige fremstillinger af relationer mellem forældre og børn.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Lille knude (tekst 1a) og på baggrund heraf perspektivere til Future jingle (tekst 1b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke novellens komposition samt sønnens relation til moren og de to kvinder i hans liv i Lille knude (tekst 1a)
- at inddrage Future jingle (tekst 1b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 1


Til opgaven hører to tekster (tekst 1a og 1b).Opgave 2


Titel: Kærlighed i lyrik


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan lyrik kan bruges til at beskrive kærlighed.

I din artikel skal du lave en sammenlignende analyse og fortolkning af digtene Med naturen (tekst 2a) og Til en Veninde (tekst 2b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Med naturen (tekst 2a) og Til en Veninde (tekst 2b) med fokus på deres anvendelse af billedsprog, herunder hvilken betydning de sproglige virkemidler har for fremstillingen af kærlighed.
- at inddrage andre tekster du kender om kærlighed i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 2


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).Opgave 3


Titel: Grænser mellem dokumentar og fiktion


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger grænser mellem dokumentar og fiktion.

I din artikel skal du analysere og fortolke uddraget fra En fremmed flytter ind (tekst 3a ) og give en perspektivering til genren, idet du inddrager eksempler på andre dokumentarer samt teksten Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke blandingen af dokumentar og fiktion i En fremmed flytter ind (tekst 3a ), herunder hvordan der skabes spænding, samt hvordan personerne iscenesættes. Du skal inddrage teksten Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm (tekst 3b)
- at inddrage andre eksempler på dokumentarer i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3a. Nicole N. Horanyi: En fremmed flytter ind


Uddrag fra filmen En fremmed flytter ind (2017). Uddraget er fra filmens start (00:00-09:37). Nicole N. Horanyi er filminstruktør.

En fremmed flytter ind
Opgave 4


Titel: Interesse for litteratur


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, hvordan der kan skabes interesse for litteratur, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Øgendahl leverer banal og blyindfattet litteraturformidling (tekst 4a) og uddraget fra Øgendahl og de store forfattere (tekst 4b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere, hvad god litteraturformidling er ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Øgendahl leverer banal og blyindfattet litteraturformidling (tekst 4a)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler og herunder inddrage Øgendahl og de store forfattere (tekst 4b )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).


3b. DR TV: Øgendahl og de store forfattere


Uddrag fra tv-udsendelsen Øgendahl og de store forfattere (2018). Programserien består af seks afsnit. Dette uddrag er fra starten af første afsnit (00:00-05:51) sendt første gang 9. maj 2018 på DR1.

Øgendahl og de store forfattere
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Gunnhild Øyehaug: Lille knude.
Knuder.
Rosinante, 2018.

Michael Kvium: Future jingle.
Olie på lærred (166 x 165.5 cm), 1995.


Opgave 2
Henrik Nordbrandt: Med naturen.
Violinbyggernes by.
Gyldendal, 1985.

Emil Aarestrup: Til en veninde.
Digte, 1838.
Kalliope.dk.


Opgave 3
Nicole N. Horanyi: En fremmed flytter ind.
Made in Copenhagen, 2017.

Ole Schultz Larsen: Autenticitetsmarkører i dokumentarfilm.
Håndbog til dansk.
Systime, 2017.


Opgave 4
Henrik Palle: Øgendahl leverer banal og blyindfattet litteraturformidling.
Politiken, 10. maj, 2018.

DR TV: Øgendahl og de store forfattere.
DR TV, sendt første gang 9. maj 2018.