Dansk A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1Varighed: 5 timer

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de tre opgavegenrer


Artiklen som genre
De tre opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger inden for den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem.

En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, og den åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.

I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, det vil sige i din tekst oplyse om forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender dem eller sidder med hæftet fra den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst, eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal, Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Du skal også, hvis opgaven kræver det, gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter, der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.

Reflekterende artikel
Når du skriver en reflekterende artikel, skal du undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.
Du skal gennem din artikel vise, at du både kan formulere abstrakte overvejelser over emnet og præsentere og inddrage konkrete eksempler, som du kobler til dine abstrakte overvejelser. De konkrete eksempler vil du blive bedt om at hente fra det tilknyttede tekstmateriale (mundtligt, skriftligt eller multimodalt), men derudover kan eksemplerne også være egne iagttagelser, erfaringer og oplevelser, noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign., som du inddrager. Du vil ofte blive bedt om at gå i dybden med en del af det udleverede materiale. Det betyder ikke, at du skal foretage en fuldstændig analyse af materialet, men at du skal kunne uddrage en eller flere vigtige analytiske pointer, som du kan koble til dine abstrakte overvejelser om emnet og anvende som eksempler.

Kendetegnende for den gode reflekterende artikel er, at den er drevet af en personlig stemme, som er opmærksom på at få læseren til at tænke med. Man vil derfor sige at den reflekterende artikel er dialogisk, og at refleksionerne åbner emnet og viser, hvordan du gennem din tanke- og skriveproces bliver gradvist klogere på dit emne sammen med læseren.
Typiske skrivehandlinger: Undersøge, overveje, give konkrete eksempler, reflektere, metareflektere, filosofere.
Delvist beslægtede genrer: Essays, new journalism, blogs, litterære dagbøger, filosofiske skrifter.Indholdsfortegnelse


Du skal besvare én af opgaverne 1 - 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Analyserende artikler

1. Kampagnefilm til unge
1a. TV2 m.fl.: ”Det bliver f******* bomben!” Opstemt #1 
1b. Jan Rahbek: Voteman 

2. Samfundskritisk litteratur
2. Henrik Pontoppidan: Muldskud

3. Forfattere, der vil skabe forandring
3a. DR2 Deadline: Sara Omars nytårstale
3b. DR2 Deadline: Sara Omars nytårstale 
3c. GirlSquad: Ludermanifestet


Debatterende artikel

4. Den demokratiske samtale i dag
4a. Dy Plambeck: Vi har sønderrevet det danske sprog
4b. TV2.dk: Derfor taler folk grimt til hinanden på Facebook 
4c. Tom Andkjær: … En lille hilsen til de 5 snothvalpe, af anden etnisk herkomst 


Reflekterende artikel

5. Kunst og litteratur, der udfordrer grænser
5a. Poul Erik Tøjner: Frihed er det bedste guld
5b. Balthus (Balthasar Klossowski): Thérèse Dreaming
5c. Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT
5d. Rudolf Broby-Johansen: Forsvarstale for BLOD
5e. Marie Louise Poulsen: 10 kunstværker på kant med etikkenOrtografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Kampagnefilm, der ønsker at få unge til at stemme


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger kampagnefilm, der ønsker at få unge til at stemme.
I din artikel skal du analysere og fortolke ”Det bliver f******* bomben!” Opstemt #1 (tekst 1a) og Voteman (tekst 1b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- At analysere og fortolke de virkemidler og genretræk, filmene anvender i formidlingen af deres budskab.
- At vurdere, hvordan de to film forsøger at nå deres målgruppe.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


1a. TV2 m.fl.: ”Det bliver f******* bomben!” Opstemt #1


”Det bliver f******* bomben!” Opstemt #1 (2017) er et led i kampagnen #Opstemt, der blev skabt med støtte fra Kulturministeriet i samarbejde mellem TV 2-Regionerne og Metronome Productions og med indsigt fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).

Kampagnens formål var at hjælpe og inspirere unge, der skulle stemme for første og anden gang til kommunalvalget den 21. november 2017.


Det bliver f******* bomben!1b. Jan Rahbek: Voteman


Kampagnefilm instrueret af Jan Rahbek i 2014. Den blev bestilt og godkendt af Folketinget.

Målet med kampagnefilmen var at få flere unge til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget 2014, men den blev efter kort tid trukket tilbage efter massivt pres fra bl.a. Dansk Kvindesamfund.


Voteman
Opgave 2


Samfundskritisk litteratur


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger samfundskritisk litteratur.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Muldskud (tekst 2) fra det moderne gennembrud og på baggrund heraf perspektivere til et eller flere andre selvvalgte eksempler på samfundskritisk litteratur.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- At analysere og fortolke, hvilke virkemidler, herunder ironi, der anvendes i novellens samfundskritik.
- At perspektivere samfundskritikken hos Pontoppidan til samfundskritikken i den selvvalgte litteratur.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 2


Til opgaven hører 1 tekst.Opgave 3


Forfattere, der vil skabe forandring


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger tekster af forfattere, der vil skabe forandring.
I din artikel skal du analysere og fortolke Sara Omars nytårstale (tekst 3a og 3b) og forordet til Ludermanifestet (tekst 3c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- At analysere og fortolke de virkemidler, skribenterne anvender for at underbygge og styrke deres synspunkter, herunder hvordan Sara Omar i filmklippet (3b ) udtrykker sig vha. fx stemmeføring og kropssprog.
- At sammenligne, hvordan skribenterne anvender hhv. nytårstalen og manifestet som genrer til at skabe forandring.
- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører 3 tekster (3a, 3b og 3c).


3b. DR2 Deadline: Sara Omars nytårstale


Sara Omars nytårstale blev lagt på Deadline – DRs Facebookside den 1. januar 2018.

Sara Omars nytårstale
Opgave 4


Den demokratiske samtale i dag


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer den demokratiske samtales vilkår og udfordringer i dag og forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Vi har sønderrevet det danske sprog (tekst 4a) og mindst ét af de to medieklip Derfor taler folk grimt til hinanden på Facebook (tekst 4b) og … En lille hilsen til de 5 snothvalpe, af anden etnisk herkomst (tekst 4c).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- At diskutere, i hvilket omfang den demokratiske samtale er udfordret i dag ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Vi har sønderrevet det danske sprog (tekst 4a).
- At underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler bl.a. ved at inddrage mindst én af de to tekster Derfor taler folk grimt til hinanden på Facebook (tekst 4b) eller … En lille hilsen til de 5 snothvalpe, af anden etnisk herkomst (tekst 4c).
- At præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører 3 tekster (4a, 4b og 4c).


4b. TV2.dk: Derfor taler folk grimt til hinanden på Facebook


Interview med Vincent Hendricks. Interviewet blev vist på TV2 den 14. november 2014.

Vincent Hendricks (f. 1970), professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information. Har skrevet en lang række bøger, bl.a.
Infostorms (2014) sm. m. Pelle G. Hansen; bogen fokuserer på folk, der ikke forstår konsekvenserne af deres egen ageren på nettet, hvilket i sidste ende kan skade demokratiet.

Derfor taler folk grimt til hinanden på Facebook4c. Tom Andkjær: … En lille hilsen til de 5 snothvalpe, af anden etnisk herkomst


Klippet blev lagt ud på Tom Andkjærs Facebook-profil den 25. april 2016.
Tom Andkjær (f. 1970), blogger, debattør og foredragsholder.


… En lille hilsen til de 5 snothvalpe, af anden etnisk herkomst
Opgave 5


Kunst og litteratur, der udfordrer grænser


Opgaveformulering
Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger kunst og litteratur, der udfordrer grænser.

I din artikel skal du inddrage Frihed er det bedste guld (tekst 5a) samt enten maleriet Thérèse Dreaming (tekst 5b) eller BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (tekst 5c).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- At reflektere over kunst og litteratur, der udfordrer og har udfordret grænser. Inddrag et eller flere synspunkter fra Frihed er det bedste guld (tekst 5a). Du kan fx komme ind på kunstens rolle i samfundet og for den enkelte, ytringsfrihed, etik, normer, censur og selvcensur.
- At inddrage enten maleriet af Thérèse Dreaming (tekst 5b) eller BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (tekst 5c) som eksempel på, hvordan kunst eller litteratur kan udfordre grænser.
- At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 5


Til opgaven hører 5 tekster (5a, 5b, 5c, 5d og 5e).Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

TV2: ”Det bliver f******* bomben!” Opstemt #1.
TV2-Regionerne og Metronome Productions, 2017.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Jan Rahbek: Voteman.
Jan Rahbek, 2014.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Henrik Pontoppidan: Muldskud.
Ørneflugt og andre krøniker.
Gyldendal, 2016.

DR2 Deadline: Sara Omars nytårstale.
DR2 Deadline den 1. januar 2018.
https://www.facebook.com/DR2Deadline/videos/1590015521045815/.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

GirlSquad: Ludermanifestet.
Lindhardt og Ringhof, 2017.

Dy Plambeck: Vi har sønderrevet det danske sprog.
Politiken den 30. april 2017.
Tegning: Katrine Marie Nielsen.

TV2.dk: Derfor taler folk grimt til hinanden på Facebook.
TV2 den 14. november 2014.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Tom Andkjær: … En lille hilsen til de 5 snothvalpe, af anden etnisk herkomst.
https://www.facebook.com/negerTom/videos/2023670524523718/ den 25. april 2016.

Poul Erik Tøjner: Frihed er det bedste guld.
Weekendavisen den 29. december 2017.

Balthus (Balthasar Klossowski de Rola): Thérèse Dreaming.
The Metropolitan Museum of Art; gengivelsen er fra museets hjemmeside https://www.metmuseum.org/art/collection/search/489977.

Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT.
BLOD.
Æther, 2015.

Olav Harsløf (red.): Broby – En central outsider.
Museum Tusculanums Forlag, 2000.

Rudolf Broby-Johansen: Forsvarstale for BLOD.
BLOD.
Æther, 2015.

Marie Louise Poulsen: 10 kunstværker på kant med etikken.
etik.dk, udgivet af Kristelig Dagblad den 30. januar 2012.