Kemi A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

November 2016

Vejledning


Prøven
Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver.
Alle hjælpemidler er tilladt.

Opgavebesvarelsen
Din opgavebesvarelse skal afleveres i et samlet dokument.

Kildehenvisning
Du skal angive kildehenvisning til informationer, data for kemiske forbindelser og lignende, som ikke er givet i opgaveteksten. Benytter du samme kilde i hovedparten af opgavebesvarelsen, kan du angive en generel kildehenvisning i opgavebesvarelsen. Du skal fortsat henvise til andre benyttede kilder.

Bedømmelse
Ved bedømmelsen af din besvarelse lægges vægt på, at du er i stand til at anvende din kemiske viden på nye problemstillinger, og at din besvarelse er ledsaget af
   - forklarende tekst
   - reaktionsskemaer
   - beregninger
   - figurer og
   - kemiske formler
i et sådant omfang, at din tankegang fremgår klart.

I bedømmelsen vægtes alle delopgaver ens.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse.Opgave 1:    Et naturmiddel mod søvnløshed


Planten vist på billedet har i mange år været et meget anvendt naturmiddel mod søvnløshed. Forskere har kunnet påvise flere forskellige sløvende stoffer i planten.
Et af disse stoffer er en monohydron carboxylsyre, som har en gennemtrængende lugt af ost og fodsved.

Fra 100 g af plantens tørrede rod isoleres 0,254 g af den ildelugtende syre. Syren opløses i vand og en elev titrerer opløsningen med natriumhydroxid. Titreringen er vist i nedenstående film.

Colourbox.com
Målte data er gemt i nedenstående filer.

Excel-fil.DK  Kommasepareret fil  Mellemrumsepareret fil


  a) Angiv en egnet indikator til kolorimetrisk titrering af syren med natriumhydroxidopløsningen.


  b) Bestem syrens molare masse.


  c) Beregn, hvor stor en procentdel af den ildelugtende syre, der findes på baseform i urin med pH 4,5 og temperaturen 25 °C.
Opgave 2:    Et euforiserende stof


En del planter indeholder stoffer, som har stimulerende virkning på centralnervesystemet og kan være afhængighedsskabende. En af disse planter vokser i det østlige Afrika. Plantens blade har en let euforiserende virkning, som kan opnås ved at tygge eller ryge bladene, eller drikke te af bladene. WHO har klassificeret planten som et narkotikum, og i flere vestlige lande er der forbud mod dyrkning og anvendelse af planten, mens det i mange arabiske og afrikanske lande er lovligt.
Colourbox.dk

En rusdosis er omkring 150 g friske blade, som typisk indeholder 1,10 g af stoffet A med en mild euforiserende virkning.

        
A


M = 149,19 g/mol


  a) Beregn stofmængden af det euforiserende stof A i denne rusdosis.


I et laboratorium skal strukturen af gruppen X bestemmes.

En elementaranalyse viser, at A har følgende sammensætning angivet i masseprocenter

C: 72,46 %
H:   7,43 %
N:   9,39 %
O: 10,72 %


  b) Bestem molekylformlen for A.


Der gennemføres en række kemiske tests på A, som vist i nedenstående film.
  c) Argumenter for, hvilke funktionelle grupper der findes i X.
Generer 1H-NMR-spektre af to mulige strukturer for A ved 200 MHz.


Plantens blade indeholder også et andet euforiserende stof B, som kan omdannes til A ved oxidation. 1H-NMR-spektret af B ved spektrometerfrekvensen 200 MHz ses nedenfor.
Figur 1


  d) Bestem strukturen for B. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre.
Opgave 3:    Memantin – til behandling af Alzheimers sygdom


Memantin er et lægemiddel til behandling af moderat til svær Alzheimers sygdom. Midlet kan forbedre nogle patienters daglige funktion, men har ingen virkning på sygdommens udvikling.memantin     

Figur 2     

Colourbox.com


Figur 2.mrv  Figur 2.sk2


  a) Gør rede for, at memantin er en base.
Bestem pKb for memantin ved 25 °C.


Memantin kan fremstilles ved nedenstående reaktionsforløb, hvor der i reaktion 3 fraspaltes ethansyre.


A B C   memantin

Figur 3


Figur 3.mrv  Figur 3.sk2


  b) Angiv reaktionstype for reaktion 1 og for reaktion 3.


  c) Gør rede for, hvilke forskelle der er i IR-spektre af stofferne B, C og memantin, idet karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 inddrages.

Opløseligheden af memantin i vand afhænger af pH, som vist i nedenstående graf.

Opløselighed
Figur 4


  d) Forklar grafens forløb. Argumenter ud fra memantins struktur og syre-base-egenskaber.
Opgave 4:    Bromid og bromat


En elev undersøger reaktionen mellem bromid og bromat i sur opløsning for at bestemme reaktionens hastighedsudtryk. Reaktionen følges spektrofotometrisk, idet der måles på absorbansen af produktet dibrom. Absorbans

  5 Br(aq) + BrO
3
(aq) + 6 H+(aq) → 3 Br2(aq) + 3 H2O(l)


  a) Angiv reaktionstype for reaktionen mellem bromid og bromat.


For at danne et overblik over reaktionens forløb udfører eleven et indledende forsøg, der bruges til at bestemme den molare absorptionskoefficient for dibrom. Forsøget er vist i filmen herunder.
Ved forsøget tilsættes kaliumbromid og saltsyre i overskud, og reaktionen forløber fuldstændigt i kuvetten, hvorefter absorptionsspektret optages.


  b) Beregn koncentrationen af det dannede dibrom i reaktionsblandingen i kuvetten, når reaktionen er forløbet til ende.


  c) Bestem den molare absorptionskoefficient for dibrom ved 390 nm.


Hastighedsudtrykket for reaktionen mellem bromid og bromat ses nedenfor


v = k ·  [BrO
3
]x · [Br]y · [H+]z


Da kaliumbromid og saltsyre tilsættes i stort overskud, kan koncentrationerne af Br og H+ regnes for konstante.
Hastighedsudtrykket forenkles derfor som vist nedenfor.

v = k* ·  [BrO
3
]x


For at undersøge reaktionshastighedens afhængighed af bromatkoncentrationen tilrettelægges et kinetikforsøg til bestemmelse af det forenklede hastighedsudtryk. I forsøget vist i filmen nedenfor måles absorbansen af dibrom som funktion af tiden.
Målte data er gemt i nedenstående filer.

Excel-fil.DK  Kommasepareret fil  Mellemrumsepareret fil  


  d) Vis, at reaktionen er af første orden med hensyn til bromat.
Angiv en forskrift for koncentrationen af bromat som funktion af tiden.


Med henblik på at bestemme reaktionens samlede hastighedsudtryk, er initialhastigheden, v, bestemt ved forskellige begyndelseskoncentrationer af hydroner og bromid og for fastholdt koncentration af bromat, [BrO
3
] = 6,7·10-4 mForsøg [H+] / m [Br] / m
v / 
ms
1 0,167 0,167 3,7 · 10-5
2 0,167 0,333 7,3 · 10-5
3 0,333 0,167 14,6 · 10-5


  e) Bestem reaktionsordnerne y og z og reaktionens hastighedskonstant k ved 25 °C.
Filer til opgaverne

Filnavn Opgave Figur Beskrivelse
164074_opg1_excel_dk.xls 1 - Excel datafil, dansk
164074_opg1_kommasepareret.txt 1 - Kommasepareret fil
164074_opg1_mellemrumsepareret.txt 1 - Mellemrumsepareret fil
164074_figur2.mrv 3 2 MarvinSketch fil med strukturformel
164074_figur2.sk2 3 2 ChemSketch fil med strukturformel
164074_figur3.mrv 3 3 MarvinSketch fil med strukturformel
164074_figur3.sk2 3 3 ChemSketch fil med strukturformel
164074_opg4_excel_dk.xls 4 - Excel datafil, dansk
164074_opg4_kommasepareret.txt 4 - Kommasepareret fil
164074_opg4_mellemrumsepareret.txt 4 - Mellemrumsepareret fil


Klik her for at downloade alle filer.

LYD